คิดถึงเวสที่รักของผมจัง
โดนมือดียกไป
สัญญ าว่าจะหามาเพื่อทดแทนเธอถึงแม้
ต้องรอเวลาแต่ต้องกับมา