ไปตามแต่โทรมาพอดีนัดผมไว้10ต.คแล้วผมจะคอยขอขอบคูณท ุกท่านมากครับถ้าได้ผลที่นัดไว้ผมจะแจ้งให้ทราบครับ