เริ่มตั้งแต่การขัดจนถึงการทำสีเลยครับวาขั้นตอนเริ่ มตั้งแต่ตรงไหน
1.ใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรขัดก่อน
2.วิธีเปาะต้องทำอยางไรใช้สีเปาะแบบไหน
3.วิธีพนรองพื้นและพนสีจริงและพนแรกเกอร์
4.พราสติกตองมีอะไรรองพื้นก่อนพนหรือเปล่า
5.ชื่อสีที่ไหนได้บ้างครับและราคาเท่าไหล่