สองล้อท่าพระจะจัดงาน"โครงการมิตรภาพรวมกันร่วมสานฝั นเพื่อน้อง"อีกไม่นานนี้นะครับส่วนรายละเอียดจะแจ้งใ ห้พี่น้องทุกคนทราบในภายหลังนะครับ