สุขสันต์วันปีใหม่ แด่ชาว ลิกอร์ทุกท่านขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ปราศจากสรรพทุกข์ โศก โรค ภัย ตลอดกาลนานเทอญ