ไม่ทราบครับ...ร้านอยู่แถวไหนครับ(ผมกลัวเข้าร้านถูก ..........)ครับ