ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยครับ แต่ทางกลุ่มไปร่วมงานน้อยไปหน่อยซึ่งขาดการประชาสัมพ ันธ์น่ะครับถ้ารู้ข่าวล่วงหน้าจะได้ไปช่วยงานกันน่ะค รับซึ่งทางหัวหน้ากลุ่มก้อกินตำแหน่งเลขานายกเทศมนตร ีห้วยใหญ่อยู่และสมาชิกในกลุ่มก้อมี สท. และก้อรองอีก จะได้ช่วยประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ให้ครับใช้ให้เต็มที่อยากเป็นคนของประชาชนดีนัก 555