ชมรมเรายังอยู่ดีครับ อาจมีเปลี่ยนแปลงบ้างตามการหมุนเปลี่ยนของโลก
แต่ก็เป็นตามแนวทางของใครของมัน เมื่อไม่ตรง..ก็ไม่ว่ากัน
มีโอกาส สมาชิกว่างก็วิ่งครับ ขอบคุณที่ทักกันในงาน ไปมากไปน้อยอย่าว่ากัน อยากไปทุกงานครับ
แต่ภาระหน้าทีมันมีมากตามไว (ที่ต้องรับผิดชอบ)
....แล้วเจอกันครับ...