ก่อนอื่นขอขอบคุณ และคารวะทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศน ะคติร่วมกันในกระทู้นี้ครับ อนึ่งแล้วถ้าผมพอสรุปได้คือจักรยานโบราณถ้าในการประก วดความสมบูรณ์แท้เดิมจากโรงงานคือ การโชว์ตัววัตถุว่าแม้ผ่านกาลเวลามาแล้วยังคงรักษาคว ามสมบูรณ์ หรือพยายามทำกลับให้สมบูรณ์ดังเดิมเหมือนที่ออกมาจาก โรงงานดั่งเดิม คุณค่าของรถเหล่านี้คือการเป็นตัวแทนของแม่แบบแนวทาง การปั่นรถ หรือทำรถให้สมบูรณ์ดังเดิม ที่ผมได้กล่าวถึงในเบื้องต้นแล้วซึ่งส่วนตัวผมก็ยังค งเห็นความสำคัญว่ายังควรมีอยู่ (แต่ขอให้เป็นไปตามมาตรฐาน และถูกต้อง) อีกนัยหนึ่งที่พี่ๆเพื่อนพ้องนำมาเป็นแนวคิดคือการแส ดงออกถึงคุณค่าของรถถีบที่เคยนำมาใช้งานสะท้อนถึงสัง คมที่ผ่านยุคผ่านสมัยมาจนเป็นเรื่องเล่าขานกันสืบมา รถในกลุ่มนี้อาจมีคุณค่าทางการใช้งานมากแต่ด้วยการใช ้งานดังกล่าวตัวรถอาจไม่สมบูรณ์ประหนึ่งรถชุดสีซึ่งน ำมาประกอบใหม่และคงความสมบูรณ์ดังในกลุ่มแรก ในข้อหลังนี่ค่อนข้างตรงกับตัวเองมากเพราะรถทุกคันที ่ผมได้มาจะพยายามแตะต้องการปรับเปลี่ยนให้น้อยที่สุด เพราะผมต้องการเก็บความทรงจำที่ผ่านมาในตัวรถให้สมบู รณ์ในการที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงมือเรา และโดยความคิดส่วนตัวคือการให้เกรียติกับเจ้าของรถคน เดิมที่อาจมีความผูกพันธ์กับรถของเค้าอย่างที่เราอาจ คาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ ในทั้งสองแนวทางผมเห็นว่ามีความสำคัญทั้งสองฝ่าย แต่ในส่วนตัวแนวความคิดหลังคงเอามาประกวดประขันกันมิ ได้ แต่ถ้าเป็นการแสดงนิทรรศกาล"เรื่องเล่าจากรถถีบ"ผมว่ าน่าสนใจอย่างยิ่ง