ยั ง ไ ม่ มี ก ลุ่ ม เ ล ย อ่ ะ อ ย า ก มี ก ลุ่ ม บ้ า ง เ อ า ไ ว้ ป รึ ก ษ า ปั ณ ห า ร ถ . . . . แ ล ะ ร ว ม ตั ว ก า น อ่ ะ...