อ ย า ก มี เ พื่ อ น ขี่ C เ ห มื อ น ก า น อ่ ะ แ ถ ว ร า ม 1 / ล า ด พ ร้ า ว / เ ห ม๋ ง จ๋ า ย ก็ ด้ า ย อ่ ะ จ า ไ ด้ มี เ พื่ อ น ไ ว้ ป รึ ก ษ า ปั ญ ห า ร ถ แ ล ะ ขี่ ร ถ เ ล่ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ข อ บ คุ ณ ล่ ว ง ห น้ า คั บ ................