ฝนก็ตกรถก็พังแต่ก็ยังดีใจที่ได้ไปรวมงานทำบุญธารน้ำ ใจร่วมสร้างโรงพยาบาล