ด้วยกลุ่ม Phetchburi Scooter Club เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่นิยมชมชอบในการขับขี่รถเวสป้าในจังหวัดเพชรบุรี มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของแก่เด็ กพิการทางสายตาขึ้นที่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนที่ดูแลเด็กพิการทางสายตา โดยมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนธรรมิกวิทยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาพิเศษ เปิดเรียนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 รับนักเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนตาบอดที่มีความพร้อมออกเรียนร่วมในโรงเรี ยนปกติ อีกทั้งเป็นหน่วยสนับสนุนนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ทางกลุ่ม Phetchburi Sccoter Club จึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อนำไปให้น้องๆ ที่โรงเรียนธรรมิกวิทยาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและข้าวของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับน้องๆ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ


คร่าวๆ นะครับ กำหนดการทำบุญ ในวันที่อาทิคย์ที่ 2 ตุลาคม 2554 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) จะแจ้งให้ทราบอีกที

ขอบคุณมากครับ