รายละเอียดงาน We Love The King.ในวันที่26-28 มค.50นี้
    
กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

ชื่อกระทู้: รายละเอียดงาน We Love The King.ในวันที่26-28 มค.50นี้

 1. #1
  Senior Member parman1955's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  Parman , PX CLUB
  ข้อความ
  913
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  Thumbs up รายละเอียดงาน We Love The King.ในวันที่26-28 มค.50นี้  เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม ิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 80 พรรษา รัฐบาลประกาศ ให้หน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกา รเฉลิมฉลองเทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอ ันหาที่สุดมิได้ ในปี พ.ศ. 2550 โดยพร้อมเพรียงกัน
  ด้วยศักยภาพและคุณสมบัติพิเศษของผู้นิยมการขับขี่รถจ ักรยานยนต์ หรือ ไบค์เกอร์ ซึ่งได้ท่องเที่ยวไปทั่วไทยและรังสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์มาเป็นเวลานานบนผืนแผ่นดินปิตุภูมิ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) หน่วยกู้ภัยภาคประชาชน สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ. ) ผู้นิยมเสียสละแรงกาย แรงใจ สติปัญญาและทรัพย์สิน ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแด่มวลมนุษยชาติที่ได้รับคว ามเดือดร้อนโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนส่วนตน ได้มีความปรารถนาอันสูงส่งที่จะมีส่วนร่วมตามนโยบายข องรัฐบาลต่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในเชิงสร้างส รรค์ระหว่างภาคประชาชนและภาคราชการ
  จึงได้ดำริริเริ่มโครงการ “ลูกรักพ่อ” ทูลเกล้าฯ ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน ด้วยกิจกรรม รณรงค์ “เมาไม่ขับ” แปรอักษร WE LOVE THE KING และขบวนพาเหรด ด้วยรถจักรยานยนต์ โดยผู้ขับขี่ ตลอดจนพลังสามัคคีประชาราษฎร์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวสร ้างสรรค์ ทางด้านศิลปกรรมและวิสัยทัศน์ที่ไม่มีใครเหมือน ต่อการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักสามัคคีของคนในชาติและ สูงสุดคือ ทดแทนพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการสมทบเงินกองทุนสร้างสาธารณสถานเทิดพระเกียรติ ถวายแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการนำของกองบัญชาการทหารสูงสุด บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง และกลุ่มไบเกอร์สยาม 76 จังหวัด

  วันที่ดำเนินโครงการ
  วันที่ 26- 28 มกราคม พ.ศ. 2550
  สถานที่ดำเนินโครงการ
  สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  ลักษณะกิจกรรม
  1. อาสาสมัครสมาชิกนักขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 2550 คน ในนามกลุ่มไบค์เกอร์สยาม 76 จังหวัด และกลุ่มยานยนต์ รณรงค์ “เมาไม่ขับ” จาก 76 จังหวัด มาร่วมขบวนพาเหรดและแปรอักษรภาษาอังกฤษข้อความ WE LOVE THE KING เพื่อเทิดพระเกียรติ กลางสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี
  2. การแสดงดนตรีเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติและแสดงความจงร ักภักดี โดย พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ , ทอม ดันดี , หินเหล็กไฟและศิลปินเครือข่ายอีกมากมาย
  3. จัดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550
  4. นำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม (การรับบริจาคจากพี่น้องชาวไบค์เกอร์และจากผู้ให้การ สนับสนุนโดยสมัครใจ) ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วรวบรวมสร้างสาธารณสถานเพื่อเทิด พระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไบค์เกอร์ทุกกลุ่มทั่วประเทศปฏ ิบัติสืบต่อกันมาเพื่อสร้างสรรค์สังคม

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และทดแทนพระมหากรุณาธิคุณถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญ พระชนม์พรรษา 80 พรรษา
  2. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ภาคประชาชนมีส่วนร ่วมในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว
  3. เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านศิลปกรรม โดยการแปรอักษร ข้อความ WE LOVE THE KING จากขบวนรถจักรยานยนต์ ผสานกับวโรกาสอันเป็นมหามงคลได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นอ ีกรูปแบบหนึ่งของงานทางด้านศิลปะ
  4. เพื่อแสดงความสามัคคีของหมู่มวลสมาชิกทุกองค์กร ที่มีศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  5. เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีงามต่อเยาวชนในด้านการขับขี่ร ถจักรยานยนต์อย่างมีจิตสำนึกและเคารพต่อกฎหมายของบ้า นเมือง
  6. เพื่อสร้างอนุสรณ์สถานแสดงถึงความมีน้ำหนึ่งใจเดียวข องประชาชนคนไทยและจะอำนวยประโยชน์ต่อชุมชนได้ใช้ประโ ยชน์จากอนุสรณ์สถานอีกทางหนึ่งด้วย

  ผลที่จะได้รับ
  1. มีทุนทรัพย์จากการร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสาธารณสถานเ ทิดพระเกียรติถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. แปลงนโยบายเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างสร้างสรรค์ และดีงาม
  3. ปลูกฝังความรักสามัคคีของคนในชาติทั้งภาคราชการและปร ะชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว
  4. ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เป็นผู้นิยมความดีงาม เคารพกฎหมายบ้านเมืองและกติกาของสังคม
  5. เผยแพร่พระเกียรติคุณและความรัก ความสามัคคีของคนไทยให้นานาประเทศได้รับรู้ถึงความกต ัญญูกตเวทีคุณของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเปรียบประดุจ “ลูก” ที่มีต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปรียบประดุจ “พ่อของแผ่นดิน”
  6. บันทึกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของคนในชาติไทย รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อ พ่อของแผ่นดิน หนึ่งเดียวในโลก

  กำหนดการ งาน WE LOVE THE KING
  วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550
  15.00 น. พี่น้องชาวไบค์เกอร์จากทั่วประเทศ เดินทางเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยการต้อนรับจากชมรมมอเตอร์ไซค์ใหญ่ “เก้าทัพกาญจนบุรี” และคณะกรรมการจัดงาน
  15.30 น. ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากพี่น้องชาวไบค์เกอร ์และกลุ่มคาวบอย&อินเดียน
  16.00 น. ชมกิจกรรมการแสดงและดนตรีแนว BLUE GRASS จากกลุ่มคาวบอย&อินเดียน
  18.00 น. ร่วมเคารพธงชาติและเปิดการแสดงดนตรีบนเวทีกลาง
  20.00 น. ประธานอาวุโสชมรมมอเตอร์ไซค์ใหญ่ “เก้าทัพกาญจนบุรี” อาจารย์เฉลิมพล เย็นทรวง กล่าวต้อนรับพี่น้องชาวไบค์เกอร์จากทั่วประเทศในนาม จังหวัดกาญจนบุรี
  20.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอำนาจ ผการัตน์ กล่าวเปิดงาน WE LOVE THE KING “ลูกรักพ่อ” อย่างเป็นทางการ
  20.30 น. ชมการแสดงบนเวทีจากศิลปินชื่อดังและเที่ยวชมการออกร้ านขายอาหารและสินค้านานาชนิด

  วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2550
  07.00 น. เชิญพี่น้องชาวไบค์เกอร์ ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  09.00 น. กล่าวต้อนรับพี่น้องสองล้อจากภาคต่างๆที่มาถึงและเริ ่มทำการจัดรูปขบวนการแปรอักษร WE LOVE THE KING
  16.00 น. ประธานในพิธีเดินทางเข้าสู่พื้นที่การจัดงานฯ
  16.10 น. ตัวแทนกลุ่มไบค์เกอร์สยาม 76 จังหวัด กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
  16.20 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน WE LOVE THE KING “ลูกรักพ่อ”
  16.30 น. ขบวนพาเหรดพร้อมรถมอเตอร์ไซค์เริ่มการแปรอักษร WE THE KING พร้อมร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
  18.00 น. ร่วมกันเคารพธงชาติและเปิดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรต ิ
  20.00 น. ตัวแทนกลุ่มไบค์เกอร์จากทั่วประเทศ ร่วมจุดเทียนและกล่าวคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
  21.00 น. ชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติจากศิลปินชื่อดังและเที ่ยวชมนิทรรศการ-การออกร้านค้าจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่มและสินค้าจากกลุ่มไบค์เกอร์ต่างๆ

  วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2550
  10.00 น. เปิดการกล่าวขอบคุณและประกาศชี้แจงรายได้จากการจัดงา น WE LOVE THE KING ในครั้งนี้
  11.00 น. ทำพิธีมอบของรางวัลและของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ผ ู้ร่วมงานและร่วมแปรขบวนอักษร
  12.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการการจัดงาน WE LOVE THE KING กล่าวปิดงาน


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  เอ๋V-Class 086-3095598
  หรือ
  เอ๋ BLACK SKULL 089-1689050
  ร่วมดำเนินการโดย
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กระทรวงมหาดไทย
  จังหวัดกาญจนบุรี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
  กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
  จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  กลุ่มไบค์เกอร์สยาม 76 จังหวัด ( BIKER SIAM 76 PROVINCES GROUP )
  ภาคธุรกิจ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
  นิตยสาร V-Class

  อ้างอิงจากhttp://www.mocyc.com/news/view.php?c...=1&idnews=1426
  ขอขอบคุณครับ
  /\2 ParmaN NeveR DiE/\2

  กลับสู่จุดเริ่มต้น


  "คบคนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล"

 2. #2

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •