เนื้องจาก ประทานกลุ่ม dobban classic & bigbike ได้วางแผน การ ออกทริป ประจำปี 2555 ใหม่ จึงแจ้งมาเพื่อไห้รับทราบ ตรงกัน ว่า ปี 2555 การวิ่งทริปจะต้องมีระเบียบข้อบังคับคือ 1 จะต้องวิ่งงานที่มีระยะทาง ห่างจากที่ตั้ง มากกว่า 500 กิโลเมตร 2 จะต้องมีงบประมาณมากกว่าคนละ 2500 บาท 3 รถต้องพร้อม 4 ใจรัก
แค้นี้พอ งานแรกของปีทุกคนในกลุ่มจะต้องร่วมเดินทางทุกคน ครับ งานแรกคือ งานที่ อำเภอ เบตง ครับ ไปทำบุญ กลุ่มที่เบตง