เครื่องรถเต่าถ้าต้องการจะวางเครื่องใหม่ได้ปะครับ และราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ค่าวาง+ค่าเครื่องใหม่ครับ