ผมเจอแถวพระจอมที่เคยถามเรื่อง BMW ผมเรียน cct t12s-t22s