ผมต้ัองการหาซื่อกระบะท้ายของ Mazda b2000 พี่คนไหนพอที่จะรู้แหลงช้วยบอกผมที่นะคับ มีความต้องการสูง