รับซื้อ Honda nice 110/125 ครัชมือ
มีเล่มทะเบียน/โอนได้ก็ดีมาก
ใครขายหรือรู้จักคนขาย ติดต่อมาตามลายเซ็นต์เลย