ฟุลซอล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญ ทุกท่าน ร่วมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอล เพื่อทดสอบฝีเท้า และ ร่วมชิงรางวัลกับเรา รายได้จัดเข้ากองทุนเพื่อนำไปสร้าง สุขาให้กับโรงเรียนบ้านแม่แมม ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับน้องๆ ที่อยู่ห่างไกล สมัครกันมากๆ เพื่อร่วมชิงรางวัลกับเราได้ สนใจติดต่อเราได้ แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง
กำหนดการ

วันที่ 1 - 24 เมษายน 2555
18.00 – 20.00 น. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล
วันที่ 25 เมษายน 2555
08.00 – 11.00 น. พิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ อาคาร 19 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 6 - 27 พฤษภาคม 2555
18.00 – 22.00 น. เริ่มการแข่งขันฟุตซอล CMRU Futsal Open by B-com
(กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ของรางวัล
- รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) 2,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศจุดโทษ 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศจุดโทษ 1,000 บาท

การแข่งขันเริ่ม 6-27 พ.ค. 2555


หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขัน
10.1 การแข่งขันฟุตซอล
10.1.1 การจัดแข่งขันโดยแบ่งออกเป็นสายในรอบแรกและทำการแข่ง ขันแบบพบกันหมดในสาย และหาทีมที่มีคะแนน เป็นที่ 1 และที่ 2 ของสายเข้าทำการแข่งขันในรอบต่อไปรอบที่สองถึงรอบรอง ชนะเลิศ แข่งขันโดยใช้วิธีแพ้คัดออก ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ใช้การจับสลากเพื่อหาลำดั บต่อไป
10.1.2 การแข่งขันในรอบสองถึงรอบรองชนะเลิศ หากเสมอกันในเวลา ให้ทำการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษข้างละ 5 คนโดยไม่มีการต่อเวลาพิเศษหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไป โดยใช้ระเบียบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
10.1.3 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากเสมอกันอยู่ ให้ทำการเตะโทษ ณ จุดเตะโทษข้างละ 5 คน หาผู้ชนะ โดยใช้ระเบียบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
สำหรับการนับคะแนน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน
ทีมที่เสมอได้ 1 คะแนน
ทีมที่แพ้ไม่ได้คะแนน
10.2 การแข่งขันเตะลูกโทษแบบแพ้คัดออก
10.2.1 จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไป
10.2.2 แข่งขันโดยเตะลูกโทษที่จุดโทษข้างละ 5 คน โดยใช้ระเบียบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
10.2.3 ผู้เล่นที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นผู้เล่นที่มีรายชื ่ออยู่ในบัญชีรายชื่อและทะเบียนนักกีฬาของทีมนั้นๆ
10.2.4 การประกบคู่ในการแข่งขันรอบแรกและรอบต่อไป จะถือจากการจับฉลากการแข่งขันฟุตซอลเป็นหลัก
โดย คู่ที่ 1 ลำดับที่ 1 สายเอ พบกับลำดับที่ 2 สายเอ
คู่ที่ 2 ลำดับที่ 3 สายเอ พบกับลำดับที่ 4 สายเอ
เรียงตามลำดับเช่นนี้ทุกสาย และในรอบที่ 2 ผู้ชนะของคู่ที่ 1 พบกับผู้ชนะของคู่ที่ 2 ต่อไปเรื่อยๆ เช่นกัน
10.2.5 การจัดกำหนดการแข่งขัน จะแข่งขันรอบแรกทั้งหมดในพิธีเปิดการแข่งขัน และรอบต่อไปจะจัดให้คั่นระหว่างเปลี่ยนคู่การแข่งขัน ที่มีโปรแกรมแข่งขันในวันอาทิตย์ ส่วนตั้งแต่รอบรองชนะเลิศจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขั นในวันสุดท้ายก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตซอล
10.2.6 ในการแข่งขันเตะลูกโทษแบบแพ้คัดออก บทลงโทษของทีมจะมีความเกี่ยวเนื่องกับทีมฟุตซอลเช่นเ ดียวกัน รวมถึงค่าประกันด้วย

หมายเหตุ
- การจัดกำหนดการแข่งขัน การเลื่อน หรือสั่งงดการแข่งขัน ของทีมที่ปฏิบัติผิดระเบียบการแข่งขันเมื่อคณะกรรมกา รจัดการแข่งขัน หรือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันได้ประกาศไปแล้วทุกทีมจะต ้องปฏิบัติตามทุกประการ
- คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเลื่อนการแข่งขันของ คู่แข่งขันใดๆ ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น สนามไม่อยู่ในภาวะที่ใช้ทำการแข่งขันได้ ตามความเห็น ของคณะกรรมการเทคนิคการกีฬา ในกรณีเช่นนี้ ทีมที่ต้องเข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้หากจะเลื่อนโดยเหตุอื่น นอกจากที่กล่าวนี้ จะต้องแจ้งให้ทีมที่เข้า แข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน
- กำหนดการแข่งขัน ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันได้กำหนดไว้ทีมต่าง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
- หากมีปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องของกำหนดก ารแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่ง ขัน เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และการตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดตัดสิน ถือเป็นที่ยุติจะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้

11. ระเบียบและข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
11.1 ทีมที่มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันให้ยื ่นความจำนง โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วนตามแบบใบสมัครเข้า แข่งขัน ใบสมัครดังกล่าวต้องส่งพร้อมหลักฐานอีก 2 ข้อดังต่อไปนี้
11.1.1 ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน(ส่งรายชื่อเข้าแข่งขันไม่เกิน 12 คน) เรียงตามลำดับหมายเลขที่ส่งเข้าแข่งขัน พร้อมกับรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำทีมที่ไม่ขาดคุณสมบั ติจำนวน 3 คน
11.1.2 รูปถ่ายของนักกีฬา เป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกโดยติดที่แผงรูปให้ตรงกับหมายเลขผู้เล่น จำนวน 1 รูป
11.2 ให้ผู้จัดการทีมของทีมที่จะลงแข่งขันในวันนั้น ส่งบัญชีรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ โดยลำดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขที่สมัครไว้ ตามแบบฟอร์มใบส่งชื่อนักกีฬาลงแข่งขัน โดยมีผู้เล่นไม่เกิน 5 คน และผู้เล่นสำรองไม่เกิน 7 คน (รวม 12 คน) การส่งรายชื่อนี้ต้องส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแข่งขัน ก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที ของทุกวันที่มีการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันของคู่นั้น ๆ
11.3 คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะขอตรวจบัญชีรายชื่อนักกีฬา หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขันจากคณะกรรมการจัดการ แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่ได้
11.4 การเปลี่ยนตัวนักกีฬาในระหว่างทำการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ไม่จำกัดจำนวน ในขณะที่ การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล ่นได้
11.5 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สม กับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี การละเมิดกติกาการแข่งขันจะถูกผู้ตัดสินคาดโทษ(ใบเหล ือง) 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามให้งดลงทำการแข่งขันในครั้งต ่อไป 1 ครั้ง หรือผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน (ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมากกว่าตามกรณีโทษที่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณ ะกรรมการฯเห็นสมควรในการกระทำความผิดนั้นๆ และนำเรื่องเสนอให้คณะกรรมการเทคนิคการ พิจารณาเพิ่มโทษตามควรแก่กรณี ตามระเบียบฯ ต่อไป
11.6 นักกีฬาคนใดที่ถูกผู้ตัดสินให้ออก (ใบแดง) หรือถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกผู้ตัดสินลงโทษ จะมีผลติดต่อสืบเนื่องไปถึงการแข่งขันรอบต่อไปด้วย และทำการปรับค่าประกันทีม ใบแดง 100 บาท ใบเหลือง 50 บาท กรณีค่าประกันทีมถูกปรับจนหมดจะต้องทำการวางค่าประกั นทีมใหม่ก่อนการแข่งขันนัดต่อไป มิเช่นนั้นคณะกรรมการจะไม่ให้ลงแข่งนัดนั้นๆ
11.7 ระเบียบการพิจารณามารยาท วินัย และ ข้อประท้วง ที่สมาคมฯประกาศใช้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบการแข ่งขันนี้ ทีมที่เข้าแข่งขัน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
11.8 การถอนทีมออกจากการแข่งขัน จะกระทำมิได้ เมื่อถึงกำหนดวันแข่งขันเริ่มขึ้น การไม่ไปแข่งขันตามกำหนดการแข่งขัน โดยอ้างการถอนทีมให้ลงโทษ ตามข้อ 11.9
11.9 การปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันให้คณะกรรมการจัดการแ ข่งขัน ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯนี้ การพิจารณาโทษของนักกีฬา และ ทีมที่เข้าแข่งขัน หรือพิจารณาการกระทำอันใดที่มีการละเมิด ซึ่งไม่ ปรากฏอยู่ในระเบียบฯนี้ รวมทั้งการพิจารณารายงานของผู้ตัดสินที่มีเหตุการณ์ไ ม่ปกติในการแข่งขัน ให้เป็นหน้าที่ขอกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ ฝ่ายพิจารณาประท้วง รองประธาน กับกรรมการ อย่าง น้อย 3 คน เป็นผู้พิจารณา ผลของการพิจารณานั้นเป็นสิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ การแข่งขันนี้ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ของทีมที่เข้าแข่งขันฯ จะต้องทราบ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบ ระเบียบการฯนี้ด้วยประการใด ๆ มิได้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0895586524 หรือทาง Fanpage https://www.facebook.com/pages/CMRU-...59151020833411