อันนี้เป็น press ข่าวจาก IBM ประเทศไทย แต่ผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป ็นประโยชน์ในบ้านเรา ก็นำมาลงเป็นข่าวเสียหน่อยครับ เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่นๆ นำมาใช้กันบ้าง
เรื่องก็คือ IBM จับมือกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (business analytics) ของ IBM มาช่วยกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเช ื้อไวรัสเอชไอวี อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ร่วมกับหน่วยงาน ภาคีของศูนย์วิจัยฯ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีประมาณ 500,000 คน โดยมีอัตราการติดเชื้อใหม่เพิ่มมากถึง 16,000 คนต่อปี อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 40 เท่านั้นที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคและเข้ารับการรักษา ซึ่งส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและการติด เชื้อในรายใหม่ใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการนำเทคโนโลยีของ IBM มาสร้างฐานข้อมูลข้อมูลเชิงพฤติกรรมของกลุ่มประชากรท ี่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี จะช่วยวางแผนการป้องกันการแพร่ระบาดแบบเชิงรุกให้มีป ระสิทธิภาพมากขึ้น
เทคโนโลยีที่ IBM นำมาใช้คือ DB2 สำหรับฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Cognos
ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์จาก IBM ประเทศไทย
ไอบีเอ็มจับมือศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยใช้บิสส ิเนสอนาลิติกส์ ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีรายใหม่ให้เข้าใก ล้ศูนย์

กรุงเทพฯ

More...