ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ซึ่งเป็นบอร์ดย่อยด้านโทรคมนาคมของ กสทช. ลงมติเห็นชอบตามผลศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาการทำสัญญาของ CAT/TRUE ด้าน 3G ความถี่ 800MHz ว่าสัญญาดังกล่าวผิดกฎหมาย (อ่านข่าว อนุกรรมการ กสทช. ลงมติ สัญญา CAT-TRUE ผิดกฎหมาย ประกอบ)
กทค. จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมาย สั่งให้ CAT Telecom ในฐานะผู้ได้รับคลื่นไปแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมา ยในหลายประเด็น โดยหลักๆ แล้วคือแก้สัญญาให้ CAT มีอำนาจและปากเสียงมากขึ้นให้สมกับฐานะเจ้าของคลื่น ต่างไปจากสัญญาฉบับปัจจุบันที่ CAT เปรียบเสมือน "นายหน้า" ให้ True เท่านั้น (รายละเอียดของการแก้สัญญาอ่านได้ท้ายข่าวครับ)
กทค. กำหนดให้ CAT แก้ไขสัญญาและรายงานผลใน 30 วัน (ถ้ายังไม่แล้วเสร็จ คาดว่า กทค. จะมีมาตรการทางปกครองอื่นๆ ต่อไป)
ข่าวสื่อมวลชน ( ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ )สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๑-๐๑๕๑ ต่อ ๓๑๗ โทรสาร ๐-๒๒๙๐-๕๒๔๑
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นกรณีการทำสัญญาระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท.) กับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแ บบใหม่ บนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz ประกอบข้อสัญญา ข้อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า เนื่องจากในการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์กรณีการทำสัญญาด ังกล่าว ปรากฏว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยยึดถือข้อกำหนดในสัญญาเป็นหลักและนำคำช ี้แจงประกอบพฤติกรรมในการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทคู ่สัญญามารับฟังเป็นพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อ ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยผลการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานหลักการที่ว่า กสทช. เป็นองค์กรกำกับดูแล ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการโด ยยึดถือประโยชน์สาธารณะ และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งได้พิจารณาตามกรอบของรายงานผลการศึกษาของคณะอ นุกรรมการมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งที่ประชุม กทค. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นว่า การทำสัญญาระหว่าง บมจ. กสท ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๖ กับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแ บบใหม่บนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz นั้น เป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบตามที่กำหนดไว้ในรายงาน ผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการมาตรา ๔๖ แล้ว เนื่องจากเป็นการทำสัญญาเพื่อการประกอบกิจการโทรคมนา คมที่ใช้คลื่นความถี่โดยตรงและการประกอบกิจการตามสัญ ญาดังกล่าวเป็นการดำเนินการในส่วนของ radio network และในทางปฏิบัติ บมจ. กสท ซึ่งเป็นผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ไม่สามารถควบคุม การใช้งานคลื่นความถี่และรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคลื่นความถี่ได้อย่างสมบูรณ์ ตามนัยมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีความเห็นสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาข องคณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น โดยมีมติ ดังนี้
๑. การทำสัญญาระหว่าง บมจ. กสท. กับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแ บบใหม่บนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz เป็นสัญญาทางปกครองที่การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมต้ องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๒๗ (๔) และ (๖) ประกอบมาตรา ๔๐ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีคำสั่งให้ บมจ. กสท ในฐานะผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม มาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อ งกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ บนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz ให้สอดคล้องกับมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑.๑ บมจ. กสท ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน ๘๐๐ MHz (Band V) ไปใช้กับเครื่องและอุปกรณ์ของตนเองหรือของบริษัทอื่น ได้ โดยให้แก้ไขข้อ ๒.๑๒ ของสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บร ิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ระหว่าง บมจ. กสท กับ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ชัดเจนเพื่อให้ บมจ. กสท สามารถนำคลื่นความถี่ย่าน ๘๐๐ MHz (Band V) ไปใช้กับเครื่องและอุปกรณ์ของตนเองหรือของบริษัทอื่น ได้
๑.๒ บมจ. กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองสามารถควบคุมดูแลและบริ หารจัดการคลื่นความถี่ได้อย่างสมบูรณ์ผ่าน network operation center (NOC) จึงควรเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ระหว่าง บมจ. กสท กับ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับ NOC ให้ชัดเจนและ/หรือกำหนดแนวปฏิบัติและการควบคุมให้เป็นไปตามแนวปฏิบ ัติในส่วนที่เกี่ยวกับ NOC ว่า ให้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ บมจ. กสท สามารถเข้าถึงและควบคุม NOC ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงสัญญาฯ ข้อ ๒.๑๑ ของสัญญาฉบับเดียวกัน ให้ บมจ. กสท สามารถเข้าไปในสถานที่ของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์และเสาโทรคมนาคมที่ให้เ ช่าได้
๑.๓ บมจ. กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองสามารถเข้าถึงข้อมูลการ ใช้งาน (call detail record (CDR)) เพื่อการควบคุมดูแลและบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้วยต นเองอย่างสมบูรณ์ โดยต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒.๙ ของสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บร ิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ระหว่าง บมจ. กสท กับ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗.๕ ของสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อ นที่ในระบบ HSPA ระหว่าง บมจ. กสท กับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อให้ บมจ. กสท สามารถเข้าถึงข้อมูล CDR เพียงพอที่จะบริหารจัดการคลื่นความถี่ของตนเองได้อย่ างสมบูรณ์
๑.๔ บมจ. กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการ ปฏิบัติงาน (Operation Supervision Committee) ตามสัญญามีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี ่ของตนเองโดยชัดแจ้ง โดยให้แก้ไขปรับปรุงข้อ ๗.๒ ของสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บร ิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ระหว่าง บมจ. กสท กับ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน และ/หรือกำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการบังคับให้เป็นไปตามแนว ปฏิบัติ โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี ่ของ บมจ. กสท โดยชัดแจ้ง

๑.๕ บมจ. กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองเป็นผู้ควบคุมและบริหาร จัดการคลื่นความถี่ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ผ่านกระบวนก ารสร้างและจัดหาความจุของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด โดยรวมถึง frequency planning, network roll-out และ network operation โดยให้แก้ไขปรับปรุงข้อ ๒.๖.๒ ของสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บร ิการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ระหว่าง บมจ. กสท กับ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ให้มีความชัดเจนว่า บมจ. กสท เป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้วยตนเองอ ย่างสมบูรณ์ในเรื่อง frequency planning, network roll-out, network operation และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้แก้ไขปรับปรุงนิยาม

อ่านต่อ...