EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) หรือหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานเกี่ยวกับผลกระทบของผลิตภ ัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมประกาศว่า แอปเปิลได้แจ้งขอถอดผลิตภัณฑ์ออกจากการรับรอง และจะไม่ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้ารับการตรวจสอบความ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป
iFixit ได้ลองแกะ MacBook Pro รุ่นจอแบบ Retina ก็ไม่พบการประทับตรา EPEAT แล้ว และยังพบว่าแอปเปิลเลือกใช้กาวที่ไม่สามารถนำกลับมาใ ช้ใหม่ได้ในการติดแบตเตอรี่เข้ากับเครื่อง และเคสของเครื่องก็แทบจะไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได ้ iFixit ยังรายงานว่ารายงานด้านสิ่งแวดล้อมของ MacBook Pro รุ่นจอปกติก็ไม่มีการกล่าวถึงมาตรฐาน EPEAT เช่นกัน
แหล่งข่าวใน EPEAT บอก iFixit ว่า แอปเปิลขอถอนตัวจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้เนื่องจากแนวทางการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ขัดต่อมาตรฐาน EPEAT โดยเฉพาะมาตรฐานการถอดประกอบชิ้นส่วนเพื่อให้สามารถน ำกลับไปรีไซเคิลได้ ซึ่งกล่าวว่าชิ้นส่วนต่างๆ จะต้องสามารถถูกถอดโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในท้องต ลาดหรือด้วยมือได้
การทำเช่นนี้อาจทำให้แอปเปิลเสียลูกค้าที่เป็นหน่วยง านของรัฐไป นอกจากนั้นสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนบางราย อาทิ เอชเอสบีซี (HSBC) และฟอร์ดก็อาจตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าจากแอปเปิลเช่นกั น
ที่มา: EPEAT ผ่าน iFixit ผ่าน WSJ


อ่านต่อ...