เนื่องด้วยวันที่21กค2555นี้จะมีการจัดงานของกลุ่มmc smallณ อ หนองพอก จ ร้อยเอ็ด ทางเรากลุ่มเดอะวันคลาสสิค คลับกลุ่มkm7 เรามีความประสงค์ที่จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกช าวเอ็มซีท่ี่เสียชีวิตจากอุบัติเหตที่มาจากการวิ่งทร ิปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขอให้เป็นการเสียชีวิตตั้งเเต่เดือนมกราคม2555เป็ นต้นมา การขอรับเงินดังกล่าว. ขอให้ทำดังนี้โพสรายระเอีอดประวัติผู้เสียชีวิตในกระ ทู้นี้โดยมีสมาชิกในกลุ่มหรือประธานเป็นผู้โพสเเละมี กลุ่มอ้างอิงทีสามารถรับรองว่าเรื่องราวที่โพสเป็นคว ามจริงอย่างน้อย1กลุ่มเเละในวันทีขอรับขอให้เตรีย
มเอกสารสำเนาบัตรผู้เสียชีวิตใบมรณะบัตรเเละสำเนาบัต รของญาติหรือสมาชิกภายในกลุ่มหรือผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับ รองว่าเป็นความจริงนำมาเเสดงในวันที่ขอรับ ในนามของกลุ่มเดอะวันคลาสสิคคลับกลุ่มkm7 ขอยืนยันว่าการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในครั้งนี้ทำด้ว ยจิตที่เป็นกุศล มิได้มีสิ่งใดเเอบเเฝงทั้งสิ้น สอบถามหรือติตต่อเเจ้งเรื่่องที่ พี่หนุ่มเดอะวันคลาสิคคลับ 0870875721 พี่หน่องkm7 0819973129 ด้วยจิตคารวะ ในนามเดอะวันคลาสสิคคลับ เเละkm7