ความเปลี่ยนแปลงจากไปสู่ระบบใบอนุญาตคงจะมีแรงต้านไป อีกพักใหญ่ จากการที่พ.ร.บ. กสทช. นั้นกำหนดให้สัมปทานทั้งหลายเมื่อให้บริการจนครบกำหน ดสัมปทานแล้วต้องคืนคลื่นกลับสู่กสทช. แต่ทาง TOT และ CAT ก็ออกมาแสดงท่าทีแล้วว่ากำลังหาทางไม่คืนคลื่นให้กับ กสทช.
TOT ระบุว่าทาง TOT เข้าใจว่าคลื่นที่ใช้ในสัมปทานนั้นเป็นทรัพย์สินของบ ริษัท และกำลังให้ฝ่ายกฎหมายศึกษารายละเอียดเพื่อจะไม่คืนค ลื่น ส่วนทาง CAT ก็มีท่าทีคล้ายกัน โดย CAT เตรียมส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความว่าการคืนหรือไม่คืน คลื่นจะเป็นไปในรูปแบบใด เพราะทาง CAT กำลังจะได้อุปกรณ์และลูกค้าทั้งหมดจากผู้ดำเนินกิจกา รสัมปทานกลับมาเป็นของตัวเอง ถ้าไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเด ือดร้อน
สำหรับพ.ร.บ. กสทช. นั้นมีระบุถึงการคืนคลื่นหลังหมดสัมปทานไว้ในมาตรา 83 วรรค 2

ความในมาตรา ๔๓ มิให

อ่านต่อ...