สมาคมการแพทย์แห่งสหรัฐฯ (American Medical Association: AMA) ได้เผยผลสำรวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเร ียนที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมลรัฐเท็กซัส ในหัวข้อ "Teen Sexting and Its Association With Sexual Behaviors" (การส่งข้อความหรือภาพที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ และความเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมทางเพศ) โดยพบว่า ร้อยละ 31 เคยขอให้คนอื่นส่งภาพนู้ดของเขามาให้ดู, ร้อยละ 57 เคยถูกขอให้ส่งภาพนู้ดของตนไปให้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่เคยถูกขอให้ส่งภาพลักษณะ ดังกล่าว และร้อยละ 28 เคยส่งภาพนู้ดของตนโดยใช้โทรศัพท์มือถือไปให้คนอื่นด ู
ผลสำรวจยังบอกอีกว่า วัยรุ่นที่เคยส่งภาพนู้ดของตนไปให้คนอื่นมีแนวโน้มที ่จะไปออกเดทและจบลงด้วยด้วยการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าว ัยรุ่นที่ไม่เคยส่ง และวัยรุ่นหญิงที่เคยส่งภาพนู้ดของตนผ่านโทรศัพท์มือ ถือมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่มีการป้องกันมา กกว่าวัยรุ่นหญิงที่ไม่เคยส่ง
บทสรุปของนักวิจัย คือ การส่งข้อความหรือภาพที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ (sexting) เป็นที่แพร่หลายและเป็นตัวบ่งบอกถึงพฤติกรรมทางเพศได ้ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขสำ หรับวัยรุ่นควรที่จะจัดการกับพฤติกรรมดังกล่าวโดยให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลสืบเนื่องจากการส่งข้อค วามหรือภาพลักษณะข้างต้น
ไม่รู้ว่าที่ไทยมีวิจัยแบบนี้บ้างหรือเปล่า?
ที่มา: JAMA Network ผ่าน BGR


อ่านต่อ...