General Motors (GM) เผยเทคโนโลยีตัวใหม่จากนักวิจัยภายในที่จะใช้เทคโนโล ยี Wi-Fi Direct ร่วมกับรถยนต์ เพื่อตรวจจับผู้คนเดินเท้า หรือคนปั่นจักรยานที่ใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งทาง GM อ้างว่าสามารถตรวจจับคนกลุ่มดังกล่าวได้ภายในเวลาประ มาณ 1 วินาที (เทียบกับระบบไร้สายอื่นๆ ที่ใช้เวลาประมาณ 7-8 วินาที)
จากงานวิจัยครั้งนี้ GM ตั้งใจว่าจะพัฒนาแอพลงบนสมาร์ทโฟนสำหรับกลุ่มคนที่สั ญจรบนท้องถนน และมีเป้าหมายเพือรวมระบบนี้เข้าไปกับระบบแจ้งเตือนใ นรถยนต์อีกด้วย
ระยะทำการของ Wi-Fi Direct จากข้อมูลของ Wi-Fi Alliance อยู่ที่ราวๆ 200 เมตร อาจไม่กว้างมาก แต่มีข้อดีคือสามารถใช้งานได้แม้ว่าทัศนวิสัยจะไม่ค่ อยดีก็ตาม
ที่มา - GMอ่านต่อ...