บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทคได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัท ไทย เทลโก้ โฮลดิ้ง จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทได้ มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ โดยมีบริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง ของตระกูลเบญจรงคกุล ที่มีนายบุญชัย เบญจรงคกุลผู้ก่อตั้งดีแทคเป็นผู้บริหารอยู่ถือหุ้นเ พิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 มาเป็นเป็นร้อยละ 51 และกลุ่มเทเลนอร์ถือหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 49 ทั้งนี้ไทยเทลโก้ถือหุ้นดีแทคอยู่ประมาณร้อยละ 22
โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่นี้จะทำให้เทเลนอร์ ที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศนอร์เวย์ซึ่งถือหุ ้นดีแทคตรงอยู่ประมาณร้อยละ 42 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านไทยเทลโก้อีกจำนวนหนึ่งมีสัดส่ วนการถือครองหุ้นลดลง และจะทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวไทยอยู่ในระดับร้อยละ 51 ช่วยลดข้อครหาในการเป็นบริษัทต่างชาติที่จะเข้าร่วมป ระมูล 3G ได้
คาดว่าเราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันนี้จากฝ ั่งเอไอเอสซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยความเป็นบริษัทต่างชาต ิอยู่เช่นกัน
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มติชน และไทยรัฐ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นดีแทค ณ วันที่ 11 เมษายน 2555 (ที่มา)อ่านต่อ...