LastPass บริการด้านการจัดการรหัสผ่านเพิ่มฟีเจอร์ด้านความปลอ ดภัยใหม่ โดยฟีเจอร์แรกนั้นคือการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว ่าจะยินยอมให้มีการล็อกอินผ่าน Tor หรือไม่ โดยทาง LastPass อ้างว่า Tor นั้นเต็มไปด้วยแฮกเกอร์และการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานเองก็ไม่น่าจะมีความจำเป็นอะไรที่จะใช้ง านผ่าน Tor ซึ่งฟีเจอร์ถูกตั้งให้ไม่ทำงานเป็นค่าเริ่มต้น แต่หากผู้ใช้งานไม่ได้ล็อกอินนานเกิน 30 วัน ฟีเจอร์นี้ก็จะถูกเปิดใช้งานอัตโนมัติ
สำหรับอีกฟีเจอร์นั้นเกี่ยวกับการยินยอมให้มีการใช้ง านผ่านบางประเทศ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตั้งค่าให้สามารถล็อกอินเป็ นเฉพาะประเทศได้ ซึ่งทาง LastPass ยังมีการแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการเปิด Multifactor Authentication ควบคู่ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ที่มา - LastPass's Blog via Techworld


อ่านต่อ...