เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ได้ยื่นฟ้องบริษัท DTAC และ AIS ต่อศาลแพ่งรัชดา เรียกค่าเสียหายในกรณีที่ทั้งสองบริษัทไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งตามข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 กันยายน 2549
ซึ่ง ข้อ 11 ของประกาศกสทช. ระบุไว้ว่า
"การให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเน ียมหรือค่าบริการ เป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อกําหนดอันมีลักษณะเป็น การบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายใน ระยะเวลาที่กําหนดเว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รับความเห ็นชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขการให้บริการประกอบด้วยก ็ได้ เช่น การถ่ายโอนมูลค่าที่เหลืออยู่ การคืนเงินค่าบริการในส่วนที่ไม่ได้ใช้บริการ การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการใช้บริการ การขึ้นทะเบียน ชื่อที่อยู่ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น ในการนี้คณะกรรมการอาจจัดให้มีการรับฟ้งความคิดเห็นส าธารณะ หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคด้วยก็ได้
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งต้องเผยแพร่แบบสัญญาที่คณะก รรมการเห็นชอบแล้วเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นหนังสือก่อนเริ่มใช้บ ริการ"
ทั้งนี้ ทาง กสทช. ได้กำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 100,000 บาทโดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
ที่มา - มติชน , สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม


อ่านต่อ...