พอดีผมใช้ มาสด้า 929 เคร่ือง 1600 คารบู กำลังกังวลกับราคาน้ำมันเบนซิน91 อ่ะครับ และลังเลว่าจะติดแก็สดี / ไม่ติดดี
เลยอยากสอบถาม พ่ีๆ เพ่ือนๆ ท่ีติด lpg มาแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้าง
และมีใครบ้างไหม ท่ีเปลี่ยนทางเดินน้ำมันท่ีรองรับ น้ำมันแก็สโซฮอ บ้างครับ ขอบคุณครับ