สภาพของ SCO หลังสู้คดีกับไอบีเอ็มและ Novell บริษัทก็อยู่ในสภาพแย่เรื่อยมาจนกระทั่งต้องไปยื่นขอ ความคุ้มครองต่อศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11) ในปี 2007 แต่แหล่งรายได้ที่เป็นความหวังเดียวของ SCO ก็ยังมีแค่การฟ้องร้องกับไอบีเอ็มที่ดูไม่เห็นทางชนะ ผ่านไปเกือบห้าปี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ SCO ก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ จนวันนี้ SCO ก็ยื่นคำร้องต่อศาลขอเพื่อขอเลิกกิจการและขายทรัพย์ส ินทอดตลาด (Chapter 7)
หนี้สินของ SCO ในตอนนี้มีถึง 3,721,181 ดอลลาร์ แต่มีเงินสดในมือเพียง 145,352 ดอลลาร์จึงแทบไม่มีทางจะใช้หนี้ทั้งหมดได้เลย อย่างไรก็ดี SCO ขอให้ศาลคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการฟ้องร้องเอาไว้ก ่อน จึงจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในภายหลัง เผื่อว่าจะมีโอกาสชนะในสักวันหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ SCO เคยถูกไต่สวนให้เข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดแล้วหลายค รั้ง แต่ก็ได้รับเงินทุนหรือขายทรัพย์สินออกไปมาจุนเจือสภ าพของบริษัทไว้ได้
ยังไม่มีคำตอบจากทางศาลว่าจะตัดสินอย่างไรก้บคำร้องข อง SCO ที่ยื่นมา
ที่มา - Groklaw


อ่านต่อ...