News Image Thumbnail:ปัญหากฎหมายอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ยังหาจุดสมดุลไ ม่ได้ในหลายๆ ประเทศ เช่นประเทศไทยเอง และเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็กำลังเจอกับปัญหานี้ เมื่อเว็บไซต์จำนวนมากนัดกัน "จอดำ" เหมือนเมื่อครั้งที่เว็บทั่วโลกทำเพื่อประท้วงกฎหมาย SOPA
ที่จริงแล้วมาตรา 114A ไม่ใช่กฎหมายคอมพิวเตอร์โดยตรงแต่เป็นกฎหมายว่าด้วย "หลักฐาน" ของการเผยแพร่ข้อมูล โดยกฎหมายนี้เป็นกฎหมายเดิมที่กำหนดมาตรฐานการใช้หลั กฐานในคดีต่างๆ แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐสภาของมาเลเซียได้แก้กฎหมา ยนี้จนเกิดเป็นมาตรา 114A ในปัจจุบัน ใจความของมันแบ่งออกเป็นสามส่วน และส่วนที่สี่คือนิยามคำตามกฎหมาย ได้แก่
1. หากชื่อ,ภาพ, หรือชื่อเล่นของใครแสดงความเป็นเจ้าของบทความ, บรรณาธิการ, หรือผู้เผยแพร่ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้เผยแพร่หรือเผยแพร่ซ้ำจนกว่า จะมีหลักฐานโต้แย้ง2. ให้ถือว่าชื่อที่จดทะเบียนกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน ็ตเป็นผู้เผยแพร่ หากข้อความมาจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านช่องทางท ี่จดทะเบียนไว้นั้นจนกว่าจะมีหลักฐานโต้แย้ง3. เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์ท ี่ใช้เผยแพร่ ให้ถือว่าเป็นผู้เผยแพร่ จนกว่าจะมีหลักฐานโต้แย้ง
งานนี้มีจำนวนมากเข้าร่วมแคมเปญ แต่กรณีของมาตรา 114A นั้นเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับไปแล้วตั้งสิ้นเดือนที ่แล้ว โดยฝ่ายต่อต้านระบุว่ากฎหมายฉบับนี้ถูกแก้อย่างเงียบ ๆ และไม่มีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง และมันจะทำให้การเอาผิดกับตัวกลางหรือเหยื่อที่ถูกแอ บอ้าง ไม่ว่าจะแอบอ้างธรรมดาหรือแอบอ้างด้วยการแฮกคอมพิวเต อร์เข้ามาต้องตกในที่นั่งลำบาก ส่งผลต่อเสรีภาพการแสดงออก และทำให้ผู้ร้ายตัวจริงลอยนวลได้โดยง่าย
ที่มา - Stop114A, BBC


อ่านต่อ...