องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Enough Project เปิดเผยรายงาน Taking Conflict Out of Consumer Gadgets ที่กล่าวถึงการใช้แร่ธาตุ อาทิ แทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน ของเหล่าบริษัทไอทีชั้นนำ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของผู้คนในประเทศต่างๆ โดยองค์กรดังกล่าวได้ประเมินและจัดอันดับแต่ละบริษัท บนพื้นฐานของความพยายามที่จะติดตามและตรวจสอบห่วงโซ่ อุปทาน (supply chain) ของตนว่านำแร่ธาตุมาจากประเทศที่มีความขัดแย้งหรือคว ามไม่แน่นอนทางการเมืองหรือไม่ รวมถึงการรับรองทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่

รายงานได้ระบุว่า อินเทล เอชพี และแอปเปิล เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในอันดับสูงที่สุดตามลำดับ โดยทางอินเทลประกาศว่าจะผลิตหน่วยประมวลผลที่ไม่ได้ใ ช้แร่ธาตุที่ก่อหรือช่วยเสริมความขัดแย้งภายในปี 2013 ส่วนเอชพีก็พยายามกระตุ้นให้อุตสาหกรรมการหาแร่ในสาธ ารณรัฐประชาธิปไตยคองโกลดการคอรัปชัน และแอปเปิลก็เป็นบริษัทแรกที่ประกาศจำนวนผู้ถลุงแร่ใ นห่วงโซ่อุปทานของตนและจัดอบรมให้กับผู้ถลุงแร่เหล่า นั้น สำหรับอันดับของบริษัทด้านไอทีที่

อ่านต่อ...