IEEE ประกาศตั้งกลุ่มพัฒนามาตรฐานการส่งข้อมูลด้วยสายแบบใ หม่ IEEE 802.3 เรียบร้อยแล้ว ชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการคือ Industry Connections Higher Speed Ethernet Consensus group หรือการพัฒนามาตรฐาน Ethernet ให้มีอัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้นอีกนั่นเอง
ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่า 802.3 จะมีอัตราการส่งข้อมูลเท่าไร แต่ IEEE ก็ประเมินว่าความต้องการใช้งานน่าจะอยู่ที่ 1Tbps ในปี 2015 และขึ้นไปเป็น 10Tbps ในปี 2020 อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ประเมินกันว่าเริ่มต้นที่ 400Gbps ก่อนน่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่า
คณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มประชุมนัดแรกช่วงปลายเดือนกั นยายนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์
ที่มา - IEEE, CNET


อ่านต่อ...