จากรายงานของ Andy Hargreaves ที่ได้ถูกนำมาตีพิมพ์อีกทีโดย Fortune พนักงานระดับสูงของแอปเปิลบอกว่าแอปเปิลจะยังไม่เข็น ทีวีของตัวเองมาตีตลาดเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน
หลังจากที่ได้คุยกับ Eddy Cue รองประธานของแอปเปิลฝ่ายอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์ Hargreaves ตีความสรุปออกมาได้ว่าแอปเปิลจะทำสินค้าเฉพาะตลาดที่ แอปเปิลเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ใช้งานแ ละแก้ปัญหาหลักของตลาดนั้นได้เท่านั้น ในตลาดโทรทัศน์ปัญหาหลักในตอนนี้คือ UI ที่แย่ และการยัดเยียดให้ลูกค้าต้องซื้อเนื้อหา Pay TV
สำหรับแอปเปิล ถึงแม้ว่าแอปเปิลมีคำตอบสำหรับ UI ที่แล้วก็ตาม แต่แอปเปิลยังไม่มีคำตอบในการแก้ปัญหาในส่วนของการป้ อนเนื้อหาให้แก่ผู้ใช้ ที่ในปัจจุบันนี้ผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินเป็นรายช่องสำห รับเนื้อหา เพราะฉะนั้นแอปเปิลยังไม่น่าจะสามารถทำสินค้าสำหรับต ลาดนี้ออกมาได้เร็ว ๆ นี้
รายงานฉบับนี้บน Fortune ยังได้ระบุอีกว่า กลต. ในสหรัฐฯ ไม่ยินยอมให้ผู้ที่ทราบข้อมูลภายในบริษัทเผยแพร่ข้อม ูลใด ๆ ก็ตามที่จะกระทบต่อมูลค่าของหุ้นของบริษัท เพราะฉะนั้นบทความของ Hargreaves ชิ้นนี้จึงเป็นเพียงแค่การตีความความเห็นของ Eddy Cue โดยตัว Hargreaves เองเท่านั้น
ที่มา - MacRumors


อ่านต่อ...