หลังจากผ่านกระบวนการร่างหลักเกณฑ์การประมูลความถี่ 2.1GHz สำหรับให้บริการ 3G กันมานาน ในที่สุดเอกสารหลักเกณฑ์การประมูลฉบับสมบูรณ์ก็ประกา ศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 (สำหรับคนที่ต้องการแหล่งอ้างอิง อยู่ในเล่ม 129 ตอนพิเศษ 130 ง หน้า 53)
ขั้นถัดไป กสทช. จะเผยแพร่ข้อสรุปสารสนเทศ (Information Memorandum หรือ IM) ให้รายละเอียดการประมูลเพื่อชักชวนผู้ประกอบการที่สน ใจ และผ่านไปอีก 30 วันจะหมดเขตยื่นแบบคำขอเข้าร่วมประมูล จากนั้นอีก 15 วัน กสทช. จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลที่ผ่านคุณส มบัติขั้นต้น
เมื่อได้ชื่อผู้เข้าร่วมประมูลแล้ว จะมีกระบวนการชี้แจงข้อสงสัยและซักซ้อม (mock auction) อีกช่วงหนึ่ง การประมูลจริงๆ น่าจะมีขึ้นในวันที่ 15-20 ตุลาคมนี้ และประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลใน 3 วันหลังการประมูลเสร็จสิ้น
หลังจบการประมูลจะมีช่วงการยื่นเอกสารของผู้ที่ชนะกา รประมูลอีกระยะหนึ่ง (มากที่สุด 90 วัน ในทางปฏิบัติคงน้อยกว่านั้น) และเมื่อเอกสารพร้อมหมดแล้ว กสทช. จะออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคลื่น 2.1GHz ได้ครับ
ที่มา - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กสทช.
หลักเกณฑ์การประมูล 3จี ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว กสทช. เตรียมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า หลังจากที่ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications

อ่านต่อ...