News Image Thumbnail:เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ทางเว็บไซต์ KindleOK.com ได้จัดทำการสำรวจผู้ใช้ และผู้ที่สนใจใช้ Kindle ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 527 ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อคาดการณ์ และศึกษาพฤติกรรมวิธีการใช้งาน Kindle ในประเทศไทย และได้ข้อมูลต่างๆ มาดังนี้

  • ในคน 10 คน มี Kindle ใช้อยู่แล้ว 0.6 คน (6%)
  • จอภาพที่ถนอมสายตา เป็นฟังก์ชั่นที่คนชื่นชอบมากที่สุด (46%)
  • ส่วนใหญ่คนใช้ Kindle จะใช้ Android ด้วย (45%)
  • คนส่วนใหญ่ 34% อยากให้ Kindle รุ่นหน้ามีไฟในตัวเอง ที่อ่านยามค่ำคืนได้
  • กลุ่มอายุ 18 - 34 เป็นกลุ่มผู้ใช้หลัก Kindle

ทั้งนี้ ได้จัดทำสรุปข้อมูลต่างๆ มาเป็นแผนภาพ Infographic เพื่อความเข้าใจง่ายครับ ดูแผนภาพได้ที่หลังเบรคครับ

ที่มา: ผลสำรวจจากแบบสอบถาม จัดทำโดย KindleOK.com


อ่านต่อ...