15-16 กันยายน 2555 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด สองล้อหนองบัวทอง
ถนนโพนทอง - เมวยวดีครับ