Cybercrime Prevention Act of 2012 เป็นกฎหมายแบบเดียวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยที่เพิ ่งผ่านสภาไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีเนื้อหาหลายอย่างน่าสนใจ มันกำหนดโทษให้กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หลายแบบ เช่น การดักฟัง, การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์, ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการหลอกลวง เช่น การทำ phishing
แต่หมวดหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้กลับเป็นเรื่องของเนื้อ หาโดยเฉพาะ มันทำให้การกระทำสามอย่างผิดกฎหมาย ได้แก่ Cybersex, ภาพอนาจารเด็ก, การโฆษณาออนไลน์, และการโจมตี (libel) ออนไลน์ หมวดว่าด้วยเนื้อหานี้ทำให้กฎหมายฉบับนี้ถูกวิจารณ์จ าก EFF ว่าการทำให้การโจมตีออนไลน์ซึ่งมีนิยามไม่ชัดเจนอาจจ ะนำไปสู่การละเมิดสิทธิทางการเมืองพื้นฐานตาม International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
ประเด็นการโจมตีกันนี้มีการเสนอจากวุฒิสภาให้แก้กฎหม ายเพื่อให้ยกเลิกโทษอาญา (decriminalize) การกระทำนี้ โดยข้อเสนออยู่ระหว่างการรอเข้าสภาเพื่อพิจารณา
การขยายขอบเขตของเนื้อหาผิดกฎหมายครอบคลุมไปถึงการแส ดงภาพอวัยวะเพศและการมีเพศสัมพันธ์ออนไลน์ โดยเอาผิดกับผู้ดูแล, ให้บริการไม่ว่าทางตรงทางอ้อม
กฎหมายนี้ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลการใ ห้บริการไว้ 6 เดือน และเจ้าหน้าที่สามารถขอให้เก็บรักษาข้อมูลเพิ่มเติมไ ด้หนึ่งครั้งอีกหกเดือน และเจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บ "ข้อมูลจราจร" ได้ทันที โดยสิ่งที่เก็บได้ ได้แก่ ประเภทบริการ, ขนาด, ที่อยู่ผู้รับ/ส่ง, ระยะเวลาการเข้าใช้บริการ ทั้งหมดนี้ไม่ต้องขอหมายศาลล่วงหน้า ตราบใดที่ยังไม่เข้าไปดูเนื้อหาภายใน แต่การดูเนื้อหาจะต้องขอหมายศาลทั้งหมด และผู้ให้บริการมีหน้าที่ส่งข้อมูลตามหมายศาลให้เจ้า หน้าที่ภายใน 72 ชั่วโมง
ที่มา - ArsTechnica, EFF, Official Gazette


อ่านต่อ...