Amazon ออกวิดีโออธิบายเทคโนโลยีจอภาพส่องสว่างของ Kindle Paperwhite ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนนี้
แนวทางของ Amazon คือการวางสายเคเบิล (หรือจะเรียกว่าเป็นท่อแสง) เรียกว่า nanoimprinted light guide แล้วปล่อยแสงให้วิ่งไปมาในท่อนี้ (ลักษณะเดียวกับ fiber optics) จากนั้นแสงจะตกกระทบลงบนจอภาพที่แสดงผล ก่อนจะสะท้อนกลับมายังสายตาของผู้ใช้
วิดีโอช่วงแรกๆ เป็นการคุยกันเฉยๆ ครับ แผนภาพเริ่มต้นนาทีที่ 1:40 เป็นต้นไป
ที่มา - Engadget


อ่านต่อ...