สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกสท. กำลังล่ารายชื่อเพื่อแก้พ.ร.บ.กสทช. ฉบับปัจจุบันใน 4 มาตราคือ 45, 46, 82, และ 84 จากเหตุผลว่ามาตราเหล่านี้จะทำให้รัฐวิสาหกิจ (หมายถึงกสท. เอง) อ่อนแอและไม่สามารถแข่งขันได้ และบางมาตราขัดต่อรัฐธรรมนูญ
สี่มาตราที่เสนอให้แก้มีดังนี้
- มาตรา 45 เสนอแก้ให้สามารถให้คลื่นเพื่อใช้ในทางธุรกิจ จากเดิมต้องประมูลอย่างเดียวเป็น "ประมูลคลื่นความถี่หรือโดยวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ อื่นที่เหมาะสม"- มาตรา 46 จากเดิมไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตคลื่นความถี่แก่กัน (ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกชี้ว่าสัญญา True-CAT ผิดข้อนี้) ให้ "เว้นแต่กรณีจำเป็นและเหมาะสม กสทช. อาจอนุญาตเป็นหนังสือให้มีการโอนใบอนุญาตดังกล่าวก็ไ ด้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่ กสทช.กำหนด"- มาตรา 82 ให้อำนาจกสทช. ตรวจสอบและเปิดเผยการอนุญาตสัมปทาน เสนอให้ลบส่วนให้อำนาจกสทช. ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลออก เหลือหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจต้องแจ้งรายละเอียดอย่างเ ดียว- มาตรา 84 ให้ลบทิ้งวรรคสามที่ระบุให้รัฐวิสาหกิจต้องนำส่งเงิน สู่กสทช. เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยอนุญาตให้หักได้เพียง 3 อย่าง คือ ค่าใบอนุญาต, ค่ากองทุน USO, และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการตามสัญญา
มาตรา 84 นั้นกำลังจะมีผลในอีกประมาณหนึ่งปีครึ่งข้างหน้า จากที่ตอนนี้กสท. สามารถหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก่อนนำส่งรัฐบาลได้ เหตุผลในการแก้มาตรานี้ระบุว่ากสท. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังสามารถระบุให้นำส่งรายได้เท่าที่ต้ องการได้อยู่แล้ว, ข้อนี้ระบุเฉพาะกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น กิจการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสัมปทานของหน่วยงานรัฐเช่นกัน เช่น ช่องเจ็ดที่เป็นสัมปทานกองทัพบก กลับไม่ต้องนำส่งรายได้แบบเดียวกัน, และยังขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าให้ตั้งกสทช. เพื่อกำกับดูแลเท่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บรายได้ (ข้อสุดท้ายนี้คงเป็นเรื่องการตีความ)
ทางสหภาพฯ นั้นระบุว่าขอให้หน่วยงานต่างๆ ส่งรายชื่อกลับไปยังทางสหภาพภายในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา คิดว่าระหว่างนี้คงอยู่ระหว่างการรวบรวมตรวจสอบรายชื ่อกันอยู่
ที่มา - SEWU-CAT


อ่านต่อ...