จากข่าว นักวิชาการอิสระเตรียมฟ้องศาลปกครองระงับการประมูล 3G วันนี้ช่วงบ่าย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ออกมาแถลงข่าวดังนี้ครับ (คัดมาทั้งหมด โดยแก้ไขข้อความเล็กน้อยจากต้นฉบับ)

  1. การประมูล 3G ไม่มีปัญหาในข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ในการดำเนินการประมูล 3G จึงไม่มีข้อสงสัยในอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ในเรื่องดังกล่าว
  2. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน การดำเนินการประมูล 3G กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดถูกต้องทุกขั ้นตอนอย่างครบถ้วน
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการประมูล มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ การพัฒนาทางเทคโนโลยี การคุ้มครองประโยชน์ประเทศ คุ้มครองประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคในด้านการบริการและ รวมทั้งคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส และมีการฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามกระบวนการที่กฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างครบถ้วน
  4. รายได้อันเกิดจากการประมูล 3G ทั้งหมด สำนักงาน กสทช. จะต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินให้รั ฐบาลนำไปใช้จ่ายต่อไป ดังนั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประมูล 3G เป็นของประเทศและประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง

การที่มีผู้ใดที่เห็นว่าการดำเนินการประมูล 3G มีปัญหาความไม่ชอบหรือไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและปร ะชาชน ก็เป็นสิทธิที่สามารถจะกระทำได้ภายใต้ขอบเขตบทบัญญัต ิของกฎหมาย และสามารถใช้สิทธินั้นในการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป ซึ่งสำนักงาน กสทช. พร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงในการดำเนินการทุกขั้นตอ น เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป
ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ กสทช.


อ่านต่อ...