News Image Thumbnail:ผลงานวิจัยจาก Disney Research นี้มีชื่อว่า Capacitive Fingerprinting ซึ่งเป็นระบบจำแนกบุคคลสำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอสัมผ ัส แม้จะใช้ชื่อดังกล่าวแต่งานนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับลาย นิ้วมือเลย

เทคโนโลยีใหม่นี้พัฒนาจากความสามารถของระบบ Touch

อ่านต่อ...