ITU เชิญตัวแทนจากบริษัทชั้นนำในวงการไอทีเข้ารวมประชุมเ พื่อหาแนวทางในการทำธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงปัญหาคดีสิทธ ิบัตร ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในกรุงเจนีวา ซึ่งที่มาของการหารือในครั้งนี้ก็มาจากคดีระหว่าง Apple และ Samsung ที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวเรื่องสงครามสิทธิบัตรนั่นเ อง
งานนี้มีตัวแทนจากบริษัทใหญ่ๆ ตบเท้าเข้ากันพรึ่บ ทั้ง Google, Apple, Microsoft, Samsung, Research in Motion, Intel, Qualcomm, Philips, Huawei, Sony, Cisco, Nokia, HP ฯลฯ
วัตถุประสงค์ของการพูดคุย คือ เพือหาข้อสรุปที่ยอมรับได้ในการทำธุรกิจโดยไม่ใช้สิท ธิบัตรเป็นเครื่องมือปิดกั้นโอกาสของบริษัทอื่นและนว ัตกรรมใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็ยังปกป้องผลประโยชน์แก่เจ้าของสิทธิบ ัตรอย่างเหมาะสม ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอแนวทางกำหนดราคาสำหรับการใช ้งานสิทธิบัตรแบบต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมของกฏการห้ามจำหน่ายสินค้า
แม้ในท้ายที่สุดแล้ว ที่ประชุมจะยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจน แต่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสภาพการณ์ที่เป็นอย ู่ในขณะนี้ต้องได้รับการแก้ไข
หวังว่า ITU จะเชิญตัวแทนทั้งหลายมาคุยกันใหม่ในเร็วๆ นี้ และเร่งผลักดันข้อตกลงร่วมกันให้ได้เสียที ผู้บริโภคอย่างเราๆ จะได้เห็นการแข่งขันในเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างแท ้จริงเสียที
ที่มา - CNET, BBC


อ่านต่อ...