ระบบเงิน BitCoin นั้นการโอนเงินทั้งหมดจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะจากระบบ ป้องกันการโอนเงินซ้ำซ้อน ระบบเช่นนี้ทำให้คนตั้งคำถามว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูล ทางการเงินได้มากอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน เพราะก่อนหน้านี้มีเพียงธนาคารขนาดใหญ่หรือธนาคารชาต ิเท่านั้นที่จะมีข้อมูลเช่นนี้ ตอนนี้งานวิจัยการไหลเวียนของ BitCoin ก็ตีพิมพ์มีงานประชุมวิชาการ Financial Cryptography and Data Security 2013 แล้ว
งานวิจัย Quantitative Analysis of the Full Bitcoin Transaction Graph วิเคราะห์การโอนเงินก้อนใหญ่ในระบบ BitCoin และพบความจริงที่น่าประหลาดใจว่าเงินก้อนใหญ่ๆ ทั้งหมดนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเงินก้อนหน ึ่งที่ถูกโอนในช่วงปลายปี 2010 แม้จะมีความพยายามปิดบังความสัมพันธ์ไว้ด้วยกระบวนกา รต่างๆ
ทีมงานวิจัยค้นหาการโอนเงินที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 BTC นับแต่เริ่มระบบ BitCoin ในปี 2009 พบว่าเงินก้อนแรกที่โอนนั้นมีมูลค่า 90,000 BTC (มูลค่าปัจจุบันประมาณ 30 ล้านบาท) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2010 หลังจากนั้นตลอดสองปีที่ผ่านมามีการโอนเงินขนาดใหญ่อ ีก 363 ครั้ง แต่ในจำนวนนั้นมี 348 ครั้งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการโอนครั้งใหญ่ครั้งแ รกนี้ กระบวนการโอนเงินขนาดใหญ่ใน BitCoin มีกระบวนการแปลกๆ หลายอย่าง เช่น

  • โอนเป็นลูกโซ่: มีการรวบรวมเงิน 15,000 BTC แล้วพยายามปิดบังผู้ถือครองครั้งแรกด้วยการโอนอย่างร วดเร็ว ระหว่างบัญชี เงินก้อนนั้นถูกโอนไปถึง 80 ครั้งในเดือนเดียว ก่อนจะถูกแตกเป็น 12,000 BTC เพื่อโอนต่อไป
  • โอนเป็นวงกลม: เงิน 90,000 BTC ที่มีการโอนครั้งแรก ถูกโอนไปมาหลายครั้ง โดยแตกเงินออกสองก้อน แล้วค่อยๆ กลับมารวมกันใหม่จนกระทั่งเป็นก้อนใหญ่อีกครั้งที่ปล ายทาง
  • แตกเงินพักไว้หลายบัญชี: เงินก้อนใหญ่ขนาด 140,000 BTC บัญชีหนึ่ง เมื่อได้รับมาแล้วกลับค่อยๆ ถูกแตกบัญชีไปทีละ 5,000 BTC แล้วไม่เคยมีกิจกรรมอะไรกับเงินเหล่านั้นอีกเลย กลายเป็น "บัญชีออมทรัพย์" ไป
  • กระจายเงินแบบหารเท่า: เงินจำนวน 430,000 BTC ถูกโอนแล้วแตกออกทีละครึ่ง เป็นต้นไม้จนกระทั่งเล็กลงเหลือไม่กี่พัน BTC

กระบวนการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยของระบบ BitCoin ทั้งหมด เงินส่วนมากของ BitCoin ถูกโอนทีละน้อยกว่า 50 BTC รวมกันกว่าห้าล้านครั้ง การหาความสัมพันธ์เป็นกราฟของการโอนเหล่านี้ต้องอาศั ยพลังประมวลผลที่สูงกว่ามาก แต่งานวิจัยนี้ก็เริ่มเปิดทางพฤติกรรมการกระจายเงินข องผู้ใช้ BitCoin ในอนาคตหากในมีการวิเคราะห์ที่มากกว่านี้ หรือมีข้อมูลการถือบัญชีของคนบางกลุ่มออกมาก็อาจจะทำ ให้การวิเคราะห์ละเอียดยิ่งกว่าตอนนี้
ที่มา - Cryptology ePrint archive


อ่านต่อ...