หลังจาก กสทช. ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องผลการประมูล 3G วันนี้ทางบอร์ด กทค. ได้แถลงการณ์ "ประกาศเจตนารมรณ์ต่อสาธารณชนในการคุ้มครองผู้ใช้บริก าร" ดังนี้ (ตัวเน้นโดย Blognone)

  1. จะกำกับดูแลอัตราค่าบริการทั้งประเภทเสียงและข้อมูลข องบริการ 3G บนย่านความถี่ 2.1GHz ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15-20 ของอัตราค่าบริการในปัจจุบัน
  2. จะกำกับดูแลคุณภาพของการให้บริการให้เป็นไปตาม มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลส ำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  3. จะกำกับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาต จัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และแผนคุ้มครองผู้บริโภคก่อนเริ่มให้บริการ (สองแผนนี้มีระบุอยู่แล้วในเงื่อนไขการประมูล - mk)
  4. จะตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลวั นที่ 16 ตุลาคม ให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง
  5. จะปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องและพิจารณาเรื่องร้องเร ียน โดยเน้นการแก้ปัญหาของประชาชนให้ทันท่วงที
  6. จะมีการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามระเบียบ กสทช.

ผู้ผ่านการประมูลจะต้องรับเงื่อนไขข้อ 1-3 ก่อนให้บริการ
ที่มา - @Pat_ThaiPBS, เอกสารฉบับเต็มรอทาง กสทช. แจกเป็นไฟล์แล้วจะนำมาแปะอีกครั้งนะครับ


อ่านต่อ...