News Image Thumbnail:เมื่อเวลาประมาณ 10:38 AM ในสหรัฐได้มีการตรวจสอบพบปัญหาของบริการ Elastic Block Store (EBS) ที่อยู่ในรัฐเวอร์จิเนียตอนเหนือซึ่งส่งผลให้ประสิทธ ิภาพลดลง(จากที่ Amazon รายงาน) ในขณะนี้กำลังแก้ไขอยู่
ปัญหาในครั้งนี้ส่งผลให้บริการออนไลน์ต่างๆ ได้รับผลกระทบด้านประสิทธิภาพและพบการล่มในหลายๆบริก าร ได้แก่ Heroku, Coursera, Reddit, Foursquare, Airbnb, Flipboard, Appfog, RedisToGo, GitHub, imgur, Pocket, HipChat, Minecraft และอื่นๆ
ปัญหานี้ได้เคยเกิดขึ้นแล้ว ต่อไปนี้ใครจะใช้บริการบนกลุ่มเมฆต้องคิดให้หนักขึ้น แล้ว

ที่มา: Amazon Service Status, Heroku Service Status, @coursera


อ่านต่อ...