ขอบคุณพี่น้องชาวคลาสสสิคทุกกลุ่มเลยนะครับทีเป็นกำล ังใจ...วันนี้อย่าลืมเต๊นนะครับ.แล้วเจอกันครับ