สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI แผนกความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เริ่มวิเคราะห์ภัยทางอิ นเทอร์เน็ต และพิสูจน์ตัวตนของแฮกเกอร์แบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันโดยผู้เชี่ยวชาญระดับพิเศษแล้ว ซึ่งการวิเคราะห์ภัยทางอินเทอร์เน็ตนั้นครอบคลุมทั้ง ฟิชชิ่ง, มัลแวร์ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ
Richard McFeely หัวหน้าแผนกความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้กล่าวว่า ปัจจุบันภัยทางอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อทั้งระบบ ภายในประเทศ สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน รวมไปถึงความมั่นคงของชาตินั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอ ย่างมาก FBI จึงได้มีการฝึกเจ้าหน้าที่พิเศษที่จะช่วยวิเคราะห์ต้ นฉบับของมัลแวร์ รวมไปถึงการโจมตีแบบต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลและสาวไปถึงต้นตอของการโจมตี โดยทาง FBI ก็จะมีการร่วมมือกับทางหน่วยข่าวกรองและองค์กรทางด้า นกฎหมาย เช่น กระทรวงกลาโหม (DoD), สภาความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) และหน่วยอื่นๆ ใน FBI ด้วย
Richard McFeely ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ปัจจุบันผู้ก่อการร้ายต่างเปลี่ยนมาใช้การโจมตีบนอิน เทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก ดังนั้นสิ่งสำคัญคือผู้ใช้จำเป็นต้องรู้และเข้าใจการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ สามารถสังเกตความผิดปกติและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ ผู้ใช้งานควรเริ่มระมัดระวังอย่างจริงจังเสียที
ที่มา - FBI via The Hacker News


อ่านต่อ...